Bases de participació al sorteig

1.- Companyia organitzadora

L'Associació FIC-CAT amb domicili social en C. París,9, codi postal 43883, Roda de Berà (Tarragona) amb CIF G55500425, organitza un sorteig de 5 entrades dobles per a la Inauguració Oficial del 12è Festival Internacional de Cinema en Català Costa Daurada de Roda de Berà.

2.- Desvinculació respecte a Facebook i Instagram

Facebook i Instagram no patrocinen, avalen ni administren de cap manera aquesta promoció, ni estant associat a ella. L'usuari es desvincula totalment de Facebook i Instagram i és conscient que està proporcionant la seva informació a l'Associació FIC-CAT i no a Facebook o Instagram. La informació que proporcioni s'utilitzarà per a comunicar-li que ha estat el guanyador o guanyadora del premi.

3.- Objecte i mecànica del concurs.

Per participar cal seguir la pàgina del FIC-CAT a Facebook i/o a Instagram, fer m'agrada a la publicació on s'anuncia el sorteig i comentar-la etiquetant a una persona abans del divendres 7 de juny a les 11:00h. Es pot participar en les dues Xarxes Socials per tenir més opcions al premi però només podrà resultar guanyador/a en una de les dues. En cas que sigui el mateix guanyador o guanyadora en les dues, se saltarà al/la següent a la xarxa on menys guanyadors/es hi hagi.

 

La participació en el Concurs suposa la cessió i autorització expressa de tots els drets de propietat intel·lectual i d'imatge sobre les participacions, de manera que el participant cedeix a l'Associació FIC-CAT els drets d'explotació de naturalesa intel·lectual, industrial i/o d'imatge que poguessin correspondre-li o derivar de les participacions enviades per a participar en el sorteig.

 

4.- Àmbit

La data de començament del concurs serà el dijous 6 de juny de 2019 i finalitzarà el divendres 7 de juny de 2019 a les 11:00h.

 

5.-Requisits per a participar

Podran participar en la Promoció:

Totes les persones físiques majors de 18 anys amb residència a Espanya que siguin fans de la pàgina oficial de Facebook i/o Instagram del FIC-CAT i que comptin amb un perfil d'usuari real.

 

6.- Selecció del guanyador/ guanyadors, suplents, comunicació i lliurament

De les participacions de les dues xarxes socials, de manera aleatòria es realitzarà un sorteig del qual sortiran seleccionats 5 guanyadors.

Si no s'aconsegueix contactar amb el guanyador abans de les 12:00 hores del dissabte 8 de juny, o aquest renunciés al premi, es procedirà a seleccionar un nou guanyador, perdent l'anterior guanyador el seu dret a reclamar el premi.

Així mateix, es comunicarà el nom del guanyador en la fan page de Facebook i Instagram del FIC-CAT i via missatge privat en aquestes xarxes, una vegada finalitzada la promoció i durant les 2 hores següents.

Les invitacions les recolliran els guanyadors en la carpa informativa que estarà situada en la plaça dels Pins de Roda de Berà, el mateix dia de l'esdeveniment, abans de les 21.00 hores.

 

7.- Premis

El premi és el de 5 entrades dobles per a la Inauguració Oficial del 12è Festival Internacional de Cinema en Català Costa Daurada que tindrà lloc el dia 8 de juny de 2019 a les 22:00 hores al Teatre del Casino Municipal de Roda de Berà.

 

8.- Reserves y limitacions

S'entendrà, a títol enunciatiu però no limitatiu, que es produeix frau, quan es detecta el suposat ús d'aplicacions independents al Website; la realització d'un abús de consultes al servidor i tots aquells comportaments que puguin resultar aparentment abusius i/o malintencionats.

La constatació de qualsevol d'aquestes circumstàncies durant el concurs suposarà la desqualificació automàtica del concurs així com la pèrdua del premi si se li hagués atorgat.

FIC-CAT queda eximida de qualsevol responsabilitat en el supòsit d'existir algun error en les dades facilitades pels propis agraciats que impedís la seva identificació.

Igualment no es responsabilitza de les possibles pèrdues, deterioracions, robatoris o qualsevol altra circumstància imputable a correus que puguin afectar la recepció dels premis.

FIC-CAT es reserva el dret d'emprendre accions judicials contra aquelles persones que realitzin qualsevol tipus d'acte susceptible de ser considerat manipulació o falsificació del concurs.

FIC-CAT exclou qualsevol responsabilitat per danys i perjudicis de tota naturalesa que puguin deure's a la falta temporal de disponibilitat o de continuïtat del funcionament dels serveis mitjançant els quals es participa en la promoció, a la defraudació de la utilitat que els usuaris haguessin pogut atribuir a aquests, i en particular, encara que no de manera exclusiva, a les fallades en l'accés a les diferents pàgines i enviaments de respostes de participació a través d'Internet.

 

FIC-CAT es reserva el dret a efectuar canvis que redundin en la bona fi del concurs quan concorri causa justa o motius de força major que impedeixin portar-la a terme en la forma en què recullen les presents bases.

 

FIC-CAT es reserva el dret a ajornar o ampliar el període del concurs, així com la facultat d'interpretar les presents bases legals.

 

Així mateix, l'empresa organitzadora quedarà exempta de tota responsabilitat si concorregués algun dels casos assenyalats, així com de qualsevol responsabilitat pels danys i perjudicis que poguessin ocasionar-se durant el gaudi del premi.

 

9.- Protecció de dades

Les dades subministrades pels participants seran tractats confidencialment i recopilats en un fitxer automatitzat de dades de caràcter personal, sent l'associació FIC-CAT titular i responsable d'aquest fitxer, la finalitat del qual serà la gestió del present sorteig.

FIC-CAT garanteix el compliment íntegre de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre de Protecció de Dades de Caràcter Personal en el tractament de les dades personals recollits en el present sorteig, especialment pel que fa a l'atenció de l'exercici dels drets d'informació, accés, rectificació, oposició i cancel·lació de dades personals dels concursants.

 

10.- Acceptació de les bases.

La simple participació en el concurs implica l'acceptació de les presents Bases, per la qual cosa la manifestació en el sentit de no acceptació de la totalitat o part de les mateixes implicarà l'exclusió del participant i com a conseqüència d'això, FIC-CAT quedará alliberada del compliment de l'obligació contreta amb aquest participant.