Bases

Descarrega't les bases

del FIC-CAT 2020

El Comitè organitzador del FIC-CAT, per acord unànime pres en la reunió celebrada amb data 18/07/2019, convoca el concurs de l’edició de l’any 2020 i estableix les BASES que l’han de regir.

 

1.  La 13a edició del FIC-CAT, Festival Internacional de Cinema en Català Costa Daurada tindrà lloc a la localitat de Roda de Berà els dies 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 i 13 de juny de 2020 en els recintes del teatre del Casino Municipal i del Casal Municipal “Les Monges”. És un festival genèric i competitiu, i el seu àmbit és internacional.

 

2.  Pot participar qualsevol persona o entitat jurídica, de forma individual o col·lectiva, sense cap límit d’edat, i es pot fer amb qualsevol producció audiovisual –TV movies incloses– amb resolució HD, Full HD, 2K o 4K. Les produccions han d’haver estat realitzades amb posterioritat a l’1 de gener de 2019.

 

3.  Cada persona realitzadora, productora i/o directora pot inscriure un màxim de 2 obres, i hauran d’estar rodades en llengua catalana, en qualsevol dels seus dialectes –inclòs l’alguerès–. S’acceptarà la utilització parcial d’altra o d’altres llengües quan aquest ús estigui justificat en el context global de l’obra. També s'acceptaran treballs rodats en llengua aranesa.

 

4.  L’eix temàtic de l’edició és el muntatge; no obstant, el tema i el gènere de les produccions és lliure. Per a la selecció, es prioritzarà la qualitat i la creació de tendències com a objectiu prioritari i que la producció sigui inèdita i/o que no hagi estat estrenada comercialment. 

 

5.  Les categories a competició són les següents:  

  • Llargmetratge (ficció i/o animació, de 31’ o més de durada)

  • Curtmetratge (ficció, documental, animació i/o videocreació, de 30’ o menys de durada)

  • Documental (de qualsevol àmbit i temàtica, de 31’ o més de durada)

  • Videoclip (de qualsevol gènere i estil musical)

  • Centres educatius d’infantil, primària i secundària obligatòria i postobligatòria (de qualsevol temàtica, de 10’ o menys de durada)

  • Jove 48 Hores, per a menors de 35 anys (de 3’ o menys de durada). Obertura d’inscripcions l’1 d’abril.

 

6.  El procés d’inscripció es realitzarà omplint i trametent el formulari d’inscripció a través del web del Festival http://www.fic-cat.cat/ des de la pestanya Concurs. La còpia de la pel·lícula o pel·lícules s’insertaran a través d’un enllaç en streaming protegit amb contrasenya, si s’escau (des de Vimeo, YouTube o Google Drive). Caldrà assegurar que els arxius estiguin disponibles fins el 14 de juny de 2020.

 

7.  La inscripció és gratuïta. El termini d’inscripció i de recepció de produccions finalitza el diumenge 22 de març de 2020. Les inscripcions que arribin amb posterioritat no seran acceptades.

 

8.  El Comitè organitzador realitzarà una selecció prèvia de les obres presentades, i valorarà especialment els aspectes destacats en el punt 4 d’aquestes BASES. Aquesta decisió serà comunicada a cada productor/-a i/o director/-a de cadascuna de les produccions seleccionades. De la mateixa manera, també es comunicarà la no selecció de les obres inscrites.

 

9.  Excepte per a la categoria de videoclip, no seran admeses les obres de caràcter publicitari o turístic, ni aquelles que utilitzin material no original en més d’un 10% de la totalitat de l’obra. Tampoc seran acceptades les obres que no tinguin la qualitat tècnica necessària per a una correcta visualització.

 

10.  El centre educatiu participant haurà de comptar amb l’autorització de les famílies per a la utilització de la imatge dels seus fills i/o filles, si és el cas, amb compliment de la Llei orgànica 1/1982, de 5 de maig, de protecció civil del dret a l’honor, a la intimitat personal i familiar, i a la pròpia imatge. El centre es farà càrrec i custodiarà aquestes autoritzacions. Les obres presentades tindran el vistiplau del centre i la responsabilitat d’un professor o professora que n’haurà fet el seguiment, en el benentès que els treballs s’han d’haver elaborat pels i per les alumnes i/o amb la seva participació.

 

11.  La SELECCIÓ OFICIAL es farà pública al web del Festival a partir del dilluns 6 d’abril de 2020. El Comitè organitzador es reserva el dret d’utilitzar imatges parcials dels treballs seleccionats com a material promocional del Festival. 

 

12. De cara a la projecció, i abans del 17 de maig de 2020, caldrà fer arribar al correu programacio@fic-cat.cat

1. La fitxa tècnica i artística de la producció. 

2. Materials publicitaris a efectes de promoció (fotografies, tràiler oficial, dossier de premsa, cartells en format paper, etc). 

3. L’arxiu de projecció en la millor qualitat possible: MP4 o MOV (en HD i bitrate elevat) o bé DCP no encriptat (preferiblement aquesta opció).

En el cas de tramesa postal o missatgeria, caldrà fer arribar els materials a l’Hotel d’Entitats de Roda de Berà.

FIC-CAT

Hotel d’Entitats

c/ Mossèn David Pujol, 2

43883 Roda de Berà (Tarragonès)  

 

13.  Les despeses d’enviament, si és el cas, aniran a càrrec de qui inscrigui la pel·lícula. No s’acceptarà cap pel·lícula que no compleixi aquest requisit. Les despeses del retorn dels DCP seran assumides pel Festival.

 

14.  Els autors o autores hauran d'assegurar-se prèviament que el contingut de la seva obra no infringeixi els drets de la propietat intel·lectual o altres drets de tercers, i exoneraran al Comitè organitzador de qualsevol responsabilitat legal. 

 

15.  Les produccions seleccionades integraran la SELECCIÓ OFICIAL, i seran exhibides públicament durant els dies del Festival, entenent que els seus autors o productores n’autoritzen la projecció. En cap cas es contempla l’abonament de taxes de projecció. 

 

16. Un Jurat designat pel Comitè organitzador i integrat per personalitats vinculades a la indústria, decidirà els premis de la SELECCIÓ OFICIAL. El premi del concurs Jove 48 Hores el decidirà un Jurat específic. El premi del públic serà decidit per les persones assistents al Festival. El premi Nova Crítica l’atorgarà un Jurat format per joves crítics i crítiques.

 

17.  Els treballs dels directors i directores provinents de les comarques tarragonines optaran a ser seleccionats, també, en la categoria Comarques tarragonines, i en conseqüència podran optar al premi establert per a aquesta modalitat.

 

18.  S’atorgaran els següents premis

· Premi al millor llargmetratge: trofeu i 3.000 €

· Premi al millor curtmetratge: trofeu i 2.000 €

· Premi al millor documental: trofeu i 2.000 €

· Premi al millor videoclip: trofeu i 500 €

· Premi a la millor producció d’un centre educatiu: trofeu i 500 €

· Premi a la millor producció de les comarques tarragonines: trofeu i 500 €

· Premi al millor muntatge: trofeu i 500 € 

· Premi Jove 48 Hores: trofeu i 500 € 

· Premi del públic: trofeu i 500 €

· Premi Nova Crítica: trofeu

 

19.  El Jurat tindrà la potestat de deixar desert el premi o els premis que consideri oportuns, així com atorgar una menció especial per a ressaltar aspectes tècnics i artístics d'alguna de les pel·lícules en competició. Les seves decisions seran inapel·lables. 

 

20.  El Festival es reserva el dret de projectar les produccions guanyadores en actes oficials o de promoció, sense lucre, i prèvia notificació a les empreses productores o representants legals de les mateixes. En cap cas s’abonaran de taxes de projecció. 

 

21.  Les empreses productores accepten que, en el cas d’obtenir algun dels premis atorgats, inclouran una referència escrita a la concessió del premi a l’inici de totes i cadascuna de les còpies de la pel·lícula que distribueixin per a l’exhibició en sales comercials i/o en certàmens audiovisuals, així com en tot el material informatiu i promocional imprès. L’esmentada referència consistirà en un text amb el tipus de premi atorgat, acompanyat invariablement de la imatge del palmarès que facilitarà el Comitè organitzador.

 

22.  La cerimònia de cloenda i el lliurament de premis de totes les categories tindrà lloc el dissabte 13 de juny de 2020.

 

23.  Qualsevol qüestió que aparegui durant la gestió del Festival, no contemplada a les BASES, serà decidida pel Comitè organitzador. La participació en el Festival implica l'acceptació d’aquestes BASES.